OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů, dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené vyplněním webového formuláře, nebo poskytnuté prodávajícímu jiným způsoběm (např. odeslané do emailové schránky prodávajícího) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

GDPR

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR hájí práva návštěvníků a zákazníků našich webových stránek proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji.

Správcem Vašich údajů:

Souhlasem udělujete provozovateli webových stránek Kryptoterminal.cz, Vomer Consulting s.r.o., IČ: 06511937, DIČ: CZ06511937, sídlem na adrese Nedvědovo náměstí 145/2, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 00,
vedeno u Městského soudu v Praze pod složkou C 283308, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovával jako správce osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Zpracováváme tyto údaje:

V rámci webových stránek www.kryptoterminal.cz zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci vyplnění kontaktního formuláře, poptávkového formuláře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetí straně.

Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Vyplnění formulářů:
E-mailová adresa
Adresu Vaší kryptoměnové peněženky
Detaily bankovního účtu

U objednávek nad 25.000,- Kč vyžadujeme z důvodů identifikace klienta dle §253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu:
Jméno
Příjmení
Datum narouení
Telefonní číslo
Adresu (ulice, č.p., město, PSČ)
Oboustrannou kopii dvou dokladů Vaší totožnosti

Případně:
Název firmy,
IČ, DIČ,

Další nepřímé údaje:
IP adresa
Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Účel a doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:
Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí námi nabízených služeb nebo produktu, o kterou byl aktivně projevený ze strany zákazníka zájem.
Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Způsob zabezpečení osobních údajů:

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon. Dále naše webové stránky disponují protokolem HTTPS s platným SSL certifikátem pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky kterému se minimalizuje možnost odcizení během přenosu dat. Webové stránky jsou hostované na bezpečných serverech společnosti Seonet Multimedia s.r.o.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
Požadovat přenesení údajů.
Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Cookies:
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Webové stránky www.kryptoterminal.cz používají cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud má váš prohlížeč použití cookies povoleno, vycházíme z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělujeme na dva typy. Ty které se ukládají jen krátkodobě a na webu slouží k usnadnění jeho využívání. Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.

Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty. Soubory Cookies využíváme k zapamatováni si osobního nastavení – Cookies webovým stránkám umožňují usnadnit procházení a personalizaci zobrazovaného obsahu.

Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji našeho podnikání. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, můžete využít návody pro jednotlivé prohlížeče níže:

Firefox: support.mozilla.org
MSIE: windows.microsoft.com
Safari: support.apple.com
Chrome: support.google.com
Opera: help.opera.com

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů:

Správce údajů si vyhrazuje právo Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.