OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE A NÁKUPU DIGITÁLNÍCH MĚN SPOLEČNOSTI VOMER CONSULTING S.R.O.
(dále jen „Obchodní podmínky“)

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Společnost Vomer Consulting s.r.o., IČ: 06511937, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 283308, se sídlem Nedvědovo náměstí 145/2, Praha 4 – Podolí, PSČ 14700, (dále jen „obchodník“) nabízí nákup a prodej digitálních měn, prostřednictvím svých webových stránek na webových adresách www.kryptoterminal.cz, www.kryptoterminal.sk a www.kryptoterminal.pl.

2. NÁKUP A PRODEJ DIGITÁLNÍ MĚNY

2.1. Nákup a prodej digitální měny (dále jen „transakce“) jsou realizovány vyplněním objednávkového formuláře zákazníkem na webových stránkách obchodníka a potvrzením objednávky obchodníkem, obsahující veškeré platební instrukce pro úhradu kupní ceny digitální měny s omezenou časovou platností, které je obchodníkem zasláno na emailovou adresu zákazníka zadanou do objednávkového formuláře..
2.2. V případě, že je závazek zákazníka k úhradě kupní ceny digitální měny splněn během časové platnosti potvrzení objednávky, obchodník bezodkladně zašle objednanou digitální měnu na adresu elektronické peněženky zákazníka, uvedenou zákazníkem v objednávce.
2.3. Dle svého uvážení může obchodník vyřídit objednávku i po uplynutí časové platnosti potvrzení objednávky. V takovém případě je obchodník povinen učinit tak neprodleně po splnění výše uvedeného závazku ze strany zákazníka.
2.4. V případě, že bude výše uvedený závazek zákazníka splněn po uplynutí časové platnosti potvrzení objednávky, kdy obchodník již není schopen transakci za sjednanou kupní cenu se zákazníkem na základě jeho objednávky zrealizovat, bude zákazníkovi nabídnuta transakce za nových podmínek nebo stornování transakce. Nedojde – li bez zbtečného odkladu k odsouhlasení zákazníkem ani jedné z nabízených variant v době platnosti této nabídky, považuje se transakce za stornovanou.

3. ZPŮSOB ÚHRADY OBJEDNÁVKY

3.1.Zákazník se zavazuje kupní cenu digitální měny uhradit vkladem hotovosti na přepážce banky nebo bezhotovostním převodem z bankovního účtu vedeného na jeho jméno. Úhrada kupní cenu digitální měny bezhotovostním převodem z bankovního účtu třetí osoby není povolena. V důsledku porušení těchto povinností neodpovídá obchodník za případné škody vzniklé na straně zákazníka.

4. RIZIKA TRANSAKCÍ

4.1. Zákazník si plně uvědomuje veškerá rizika spojená s transakcemi s digitálními měnami a jejich držením. Zvláště pak bere v úvahu výkyvy ceny digitálních měn a s tím spojené možnosti výrazných změn výše jeho investic do digitálních měn.
4.2. Zákazník bere na vědomí, že současná právní regulace v oboru digitálních měn a obchodování s nimi je nyní pouze obecná, tedy ne zcela dostatečná. Tento stav se stejně jako výklad příslušných platných právních norem může v budoucnu změnit. Zákazník se zavazuje tyto změny, jakož i s tím spojené změny těchto Obchodních podmínek, plně respektovat.

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

5.1. Obchodník si vyhrazuje právo zrušit již potvrzenou objednávku bez udání důvodu. V takovém případě, pokud již proběhla platba, bude částka, která byla uhrazená zákazníkem na koupi digitální měny, zaslána zpět na bankovní účet, z něhož byla zákazníkem obchodníkovi odeslána.
5.2. Zákazník má právo zrušit již potvrzenou objednávku bez udání důvodu odesláním emailu obchodníkovi na emailovou adresu, která potvrzuje objednávku a to v případě, že na bankovní účet obchodníka uvedená částka nebyla připsána.
5.3. V souladu s §1837 odstavce písm. b) zák. č. 89/2012 Sbírky, občanského zákoníku, nemůže zákazník odstoupit od smlouvy uzavřené s obchodníkem podle těchto Obchodních podmínek, neboť cena digitální měny, která je předmětem jejich smluvního vztahu, závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli obchodníka.

6. REKLAMACE

6.1.Zralizovanou transakci lze reklamovat pouze v případech a způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI OBCHODNÍKA

7.1. Obchodník zákazníkovi zaručuje, že požadovaná transakce bude buď zrealizována nebo stornována. Za zrealizovanou se považuje transakce okamžikem odeslání objednané digitální měny na adresu elektronické peněženky zákazníka vyplněnou v objednávkovém formuláři zákazníkem nebo odesláním přístupových hesel na email zákazníka uvedený v objednávkovém formuláři, sloužících ke stažení papírové peněžeky, tzv. „paper wallet“. Pokud nemůže být transakce z jakéhokoli důvodu zrealizována, bude zákazníkovi zaslaná částka kupní ceny digitální měny bez zbytečných odkladů zpět na bankovní účet, ze kterého byla přijata.
7.2. Obchodník neodpovídá za újmy a škody, které zákazníkovi vzniknou uvedením chybné adresy elektronické peněženky v objednávkovém formuláři, odcizením nebo ztrátou či zneužitím hesel k elektronické peněžence zákazníka, přístupů ke stažení papírové peněženky tzv.“paper wallet“ případně jeho e-mailové adresy, výpadkem internetové sítě nebo P2P („peer to peer“) sítě digitální měny. Dále obchodník neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku nedbalosti zákazníka či třetí osoby nebo jejich úmyslného jednání v rozporu s platnými právními předpisy, těmito Obchodními podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou na základě potvrzení či akceptace objednávky zákazníka.
7.3. Obchodník rovněž neodpovídá za újmy a škody způsobené vyšší mocí, nebo v důsledku rozhodnutí soudů, policie, státního zastupitelství a jiných orgánů státní správy, ani za újmy a škody vzniklé v důsledku změny právních předpisů.

8. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

8.1.Z důvodu změny právní úpravy, tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s digitální měnou nebo za účelem řádného fungování webových stránek obchodníka a dalších služeb poskytovaných obchodníkem si obchodník vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky upravit či změnit. Zveřejněním změny Obchodních podmínek na webových stránkách obchodníka budou považovány za oznámené. Změny Obchodních podmínek nabydou účinnosti jejich zveřejněním